Články

Prechod k novej norme STN EN ISO 9001:2016

7.3.2016     Jozef Gašparík, Marián Gašparík

Zavedenie Systému manažérstva kvality predstavuje pre organizáciu strategické rozhodnutie s cieľom zlepšovať celkovú výkonnosť organizácie, spĺňať požiadavky zákazníkov, zvládať riziká a príležitosti, ako aj vybudovať stabilný základ pre plnenie vlastných cieľov a udržateľný rozvoj.
Najvýznamnejšou normou spomedzi noriem ISO radu 9000 zameraných na manažérstvo kvality je práve ISO 9001. Preukázaným splnením požiadaviek tejto normy môže organizácia získať medzinárodne platný certifikát.

Cieľom tohto článku je predstaviť hlavné črty aktuálne platnej normy ISO 9001:2015 s dôrazom na nové pojmy a požiadavky v nej obsiahnuté a tiež vysvetliť hlavné rozdiely medzi touto normou a jej predchádzajúcim vydaním – ISO 9001:2008.

International Organization for Standardization (ISO) vydala novú normu ISO 9001:2015 v septembri 2015. Zavŕšil sa tak vyše 3-ročný revízny proces, na ktorom participovalo 81 krajín sveta, za účasti expertov z podnikateľského, vládneho aj akademického sektora. Slovenská verzia – STN EN ISO 9001:2016 vyšla začiatkom februára 2016.

Norma ISO 9001:2015 je založená na procesnom prístupe, ktorý zahŕňa cyklus PDCA (Plánuj – Urob – Kontroluj – Konaj) s uvažovaním založenom na riziku. Procesný prístup umožňuje organizácii, aby plánovala jej procesy a ich vzájomné prepojenie. Cyklus PDCA umožňuje, aby organizácia zabezpečila, že jej procesy sa primerane riadia, majú dostatočné zdroje a že určujú a realizujú príležitosti na zlepšovanie. Uvažovanie založené na riziku umožňuje organizácii, aby určila faktory, ktoré by mohli zapríčiniť, že jej procesy a systém manažérstva kvality sa odchýlia od plánovaných výsledkov a aby prijala preventívne riadiace činnosti na minimalizáciu negatívnych vplyvov a maximálne využívanie príležitostí, ak sa vyskytnú.

Tab. 1: Aktuálna a predchádzajúca norma ISO 9001

ISO 9001 Aktuálna norma Predchádzajúca norma
Originálne vydanie ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
Slovenská verzia STN EN ISO 9001:2016 STN EN ISO 9001:2009Dôvod vydania ISO 9001:2015

Revízia normy ISO 9001 reflektuje aktuálnu situáciu v podnikateľskom a spoločenskom prostredí. Zohľadňuje súčasné fenomény ako je globalizácia, komplexnosť podnikateľského prostredia, existenciu zložitých sietí dodávateľských reťazcov, ako aj vzrastajúci význam služieb.

Cieľom pri vytváraní novej normy bolo zabezpečiť užšie prepojenie manažérstva kvality s celkovou stratégiou spoločnosti, snaha o uspokojenie potrieb všetkých zainteresovaných strán, zohľadnenie kontextu organizácie a tiež poskytnutie rámca pre integráciu ISO 9001 s ostatnými normami pre manažérske systémy (napríklad systém environmentálneho manažérstva).Hlavné črty ISO 9001:2015

Medzi najvýraznejšie nové črty aktuálnej normy ISO 9001:2015 môžme zaradiť nasledovné:

 1. Aplikácia PDCA cyklu (Plan – Do – Check – Act) pri systéme manažérstva kvality (obr. 1).
 2. Väčšia kompatibilita ISO 9001 s ostatnými normami systému riadenia.
 3. Vyššia previazanosť na všeobecný systém riadenia organizácie a na jej strategické smerovanie. Norma vyžaduje intenzívnejšie zapojenie top manažmentu do tvorby politiky a cieľov.
 4. Formulácia textu aktuálnej normy je prispôsobená pre pohodlnejšiu aplikáciu aj v organizáciách poskytujúcich služby.
 5. Požiadavky normy sa oproti očakávaniam vyznačujú nižšou mierou konkrétnosti v oblasti definovania právomocí a povinností.
 6. Norma vyžaduje užšie prepojenie systému manažérstva kvality s reálnou prevádzkou organizácie, s cieľom zamedziť byrokratickému prístupu k zavedeniu systému manažérstva kvality a vnímaniu tohto systému len za účelom dosiahnutia certifikátu.
 7. Zavedenie systému riadenia rizík, ktorý organizácii pomáha identifikovať riziká ako aj príležitosti a na základe toho určiť hlavné priority pre chod organizácie.

Obr. 1: Štruktúra systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 v PDCA cyklePorovnanie s pôvodnou normou

Prehľad najvýznamnejších rozdielov medzi aktuálnou a predchádzajúcou normou ISO 9001:

 1. ISO 9001:2015 neobsahuje pojem Preventívne opatrenia. Namiesto nich je od organizácie vyžadované riadenie rizík a príležitostí, ktoré je v rámci normy ISO 9001:2015 obsahom kapitoly 6 Plánovanie, článku 6.1 Činnosti na riešenie rizík a príležitostí.
 2. Preskúmanie manažmentom sa už nevykonáva raz ročne, ale je to stála súčasť života firmy. V norme ISO 9001:2015 sa preskúmanie manažmentom nachádza v kapitole 9 Hodnotenie výkonnosti. Zvažujú sa nové pojmy: výkonnosť, trend, súlad so strategickým smerovaním organizácie, riziká, vplyvy a príležitosti na zlepšovanie.
 3. V norme ISO 9001:2015 už nie je definovaná funkcia Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu (PMK). Jeho povinnosti a náplň činnosti prechádzajú na manažment organizácie, na čele s generálnym riaditeľom. V praxi však bude možné poveriť určitého zamestnanca úlohami súvisiacimi s procesom zavedenia a udržiavania systému manažérstva kvality a vytvoriť za týmto účelom špecializovanú pozíciu, nazvanú napríklad koordinátor kvality, alebo aj PMK.
 4. Norma ISO 9001:2015 nepožaduje ako povinnú Príručku kvality.
 5. Norma ISO 9001:2015 nepozná pojmy Dokument a Záznam. Namiesto nich sa stretávame s pojmom Zdokumentovaná informácia - požadovaná informácia, ktorá má byť organizáciou riadená a udržiavaná, vrátane nosiča, na ktorom je obsiahnutá.

Rozdielne členenie kapitol aktuálnej a predchádzajúcej normy je znázornené v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 2: Kapitoly noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 9001:2009

Kapitola STN EN ISO 9001:2016 STN EN ISO 9001:2009
0 Úvod Úvod
1 Predmet normy Predmet normy
2 Normatívne odkazy Normatívne odkazy
3 Termíny a definície Termíny a definície
4 Súvislosti organizácie Systém manažérstva kvality
5 Vodcovstvo Zodpovednosť manažmentu
6 Plánovanie Manažérstvo zdrojov
7 Podpora Realizácia produktu
8 Prevádzka Meranie, analýza a zlepšovanie
9 Hodnotenie výkonnosti  
10 Zlepšovanie  


Platnosť certifikátu ISO 9001:2008

International Accreditation Forum stanovilo 3-ročné prechodné obdobie od publikácie normy. Prechodné obdobie predstavuje čas, v rámci ktorého je potrebné zaviezť nové alebo zmenené požiadavky normy ISO 9001:2015 do existujúcich systémov manažérstva. Prechodné obdobie končí 15.9.2018. Do tohto dátumu zostáva v platnosti certifikát obdržaný podľa pôvodnej normy a taktiež je ešte možné získať certifikát podľa ISO 9001:2008 (STN EN ISO 9001:2009), jeho platnosť však zaniká dňom 15.9.2018.

Obr. 2: Prechodné obdobie, platnosť certifikátu ISO 9001:2008Záverom

Norma ISO 9001:2015 obsahuje viac požiadaviek v porovnaní s predošlým vydaním. Zároveň však poskytuje väčšiu voľnosť pri ich napĺňaní. Znenie normy možno považovať za krok vpred – je prehľadná, reflektuje aktuálnu situáciu v podnikateľskom prostredí a jej štruktúra je viac kompatibilná s ostatnými manažérskymi systémami. Okrem získania certifikátu môže byť pre organizácie významným prínosom pri dosahovaní väčšej efektívnosti a lepších podnikateľských výsledkov.

Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Ing. Marián Gašparík, PhD.