Online kurzy

Systém manažérstva kvality v organizácii - zavedenie a zdokonaľovanie

online kurz

V súlade s požiadavkami aktuálnej normy STN EN ISO 9001:2016.

Kód kurzu C005
Súvisiace normy STN EN ISO 9001:2016
Popis Kurz umožňuje účastníkovi získať poznatky o zavedení a zdokonaľovaní Systému manažérstva kvality v organizácii podľa požiadaviek najnovšie vydanej normy STN EN ISO 9001:2016. Zaoberá sa tiež uplatňovaním vyšších foriem manažérstva kvality, ku ktorým patrí Komplexné riadenie kvality (Total Quality Management - TQM), Kaizen, Reinžinierstvo a Európsky model výnimočnosti EFQM.

Kurz je rozdelený do desiatich lekcií. Účastníkom sú k dispozícii zrozumiteľné študijné materiály spolu s konkrétnymi ukážkami dokumentácie, vypracovanej pre modelovú organizáciu. Za každou lekciou nasleduje krátky kontrolný test a po úspešnom naštudovaní problematiky všetkých lekcií nasleduje záverečná skúška. Testy aj skúška sa vykonávajú online, v pohodlí Vášho domova.

Kurz je určený pre uchádzačov o pozíciu manažér kvality, pre manažérov kvality, ktorí majú záujem o obohatenie svojich znalosti, ako aj pre členov manažmentu organizácií, v ktorých sa plánuje zaviezť alebo zefektívniť Systém manažérstva kvality.

Úspešný absolvent kurzu získa certifikát, preukazujúci jeho kvalifikáciu na pozíciu manažér kvality.
Cena 150 €
Rozsah 10 lekcií
Maximálna doba
trvania kurzu
4 mesiace
Ukončenie kurzu skúška (vykonaná online)
Osvedčenie certifikát
Náplň lekcií Lekcia 1: Úvod do Systému manažérstva kvality, aktuálne normy a terminológia

Lekcia 2: Charakteristika ISO 9001:2015, porovnanie s predchádzajúcim vydaním

Lekcia 3: Zdokumentované informácie Systému manažérstva kvality

Lekcia 4: Analýza požiadaviek ISO 9001: Súvislosti organizácie, Vodcovstvo

Lekcia 5: Analýza požiadaviek ISO 9001: Plánovanie, Podpora

Lekcia 6: Analýza požiadaviek ISO 9001: Prevádzka

Lekcia 7: Analýza požiadaviek ISO 9001: Hodnotenie výkonnosti, Zlepšovanie

Lekcia 8: Náklady a kvalita, štatistické nástroje kvality a certifikácia

Lekcia 9: Vyššie formy manažérstva kvality - TQM a Kaizen

Lekcia 10: Vyššie formy manažérstva kvality - Reinžiniering a Model EFQM

Chcete sa prihlásiť na tento kurz? Vytvorte si u nás svoje vlastné užívateľské konto. Ak ho už máte vytvorené, môžte vstúpiť do našej virtuálnej učebne, kde nájdete prihlášku na tento kurz po kliknutí na položku menu: Katalóg kurzov.

Návrat na zoznam kurzov