Online kurzy

Interný audit Systému manažérstva kvality

online kurz

Kód kurzu C007
Súvisiace normy STN EN ISO 9001:2016
STN EN ISO 19011:2012
Popis Kurz je zameraný na ziskanie znalosti, potrebných pre vykonávanie interných auditov Systému manažérstva kvality v organizácii sektora priemyslu a služieb podľa požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 19011:2012. Prináša poznatky, vysvetľujúce proces pripravy a realizácie interného auditu, zodpovednosť manažérov organizácie pri výkone interného auditu, vyhodnotenie zisteni z interného auditu a zdokumentovanie tohto procesu.

Podmienkou prihlásenia sa na kurz je minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou a predchádzajúce absolvovanie kurzu Systém manažérstva kvality v organizácii - zavedenie a zdokonaľovanie.

Úspešný absolvent ziska certifikát na výkon funkcie interného auditora Systému manažérstva kvality, ktorý mu umožni auditovať tento systém vo vlastnej organizácii.
Cena 150 €
Rozsah 10 lekcií
Maximálna doba
trvania kurzu
4 mesiace
Ukončenie kurzu skúška (vykonaná online)
Osvedčenie certifikát
Náplň lekcií Lekcia 1: Definicie, zodpovednosti, normativne požiadavky a terminológia

Lekcia 2: Zásady auditovania

Lekcia 3: Program interného auditu

Lekcia 4: Požiadavky na interného auditora, komunikácia

Lekcia 5: Vykonanie interného auditu

Lekcia 6: Interný audit zdokumentovaných informácii SMK

Lekcia 7: Interný audit plnenia požiadaviek ISO 9001: Súvislosti organizácie, Vodcovstvo

Lekcia 8: Interný audit plnenia požiadaviek ISO 9001: Plánovanie, Podpora

Lekcia 9: Interný audit plnenia požiadaviek ISO 9001: Prevádzka

Lekcia 10: Interný audit plnenia požiadaviek ISO 9001: Hodnotenie výkonnosti, Zlepšovanie

Chcete sa prihlásiť na tento kurz? Vytvorte si u nás svoje vlastné užívateľské konto. Ak ho už máte vytvorené, môžte vstúpiť do našej virtuálnej učebne, kde nájdete prihlášku na tento kurz po kliknutí na položku menu: Katalóg kurzov.

Návrat na zoznam kurzov