Ochrana osobných údajov

S účinnosťou od 25.5.2018 nadobúda platnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Tento dokument je známy pod skratkou GDPR, General Data Protection Regulation.

Spoločnosť POMAKS s.r.o. robí všetko pre to, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie súvisiace s ochranou a spracúvaním Vašich osobných údajov, ako aj informácie ohľadom Vašich práv, ktoré v súvislosti s týmto spracúvaním máte.

Kto sme

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je spoločnosť:

POMAKS s.r.o.
Belinského 22, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 712 431

Aké údaje spracúvame

Údaje pri vytvorení konta a absolvovaní online kurzov

V súvislosti s vytvorením Vášho užívateľského konta a absolvovaním online kurzov na našej webstránke spracúvame nasledujúce Vaše údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a fakturačné údaje.

Na aký účel údaje spracúvame

Poskytovanie našich služieb

Vaše osobné údaje využívame za účelom poskytovania našich služieb súvisiacich s absolvovaním online kurzov, v súlade so Všeobecnými podmienkami. Na základe údajov od Vás vieme zabezpečiť, aby ste sa mohli prihlásiť do Vášho konta, prihlásiť sa na online kurz a následne ho absolvovať na našej webstránke. Pomocou Vašich údajov Vám vieme po úspešnom absolvovaní online kurzov vyhotoviť certifikát a odoslať ho na Vašu adresu. Následne využívame Vaše údaje k vyhotoveniu účtovných a fakturačných dokladov.

Komunikácia s Vami

Vaše kontaktné údaje môžeme použiť v prípade potreby na zaslanie oznámení v elektronickej alebo písomnej forme, súvisiacich s používaním našich služieb (napríklad zmeny v online kurzoch, výpadok webstránky) alebo keď chceme reagovať na Vašu požiadavku, či žiadosť o konzultáciu.

Účtovníctvo

Pre potreby vedenia účtovníctva spracúvame Vaše osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, fakturačné údaje.

Komu údaje poskytujeme

Vaše osobné údaje poskytujeme daňovému úradu na základe osobitného zákona.
Okrem toho poskytujeme Vaše osobné údaje organizácii: Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk.

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje súvisiace s Vašim užívateľským kontom uchovávame počas doby, v ktorej je Vaše užívateľské konto aktívne.
Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje neprenášame do nijakej tretej krajiny.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a papierovej forme. Pri elektronickom spracovaní využívame programy softvérového balíka MS Office a program na administráciu webových stránok. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Aké sú Vaše práva

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na zabudnutie

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
  • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich údajov v prípadoch ak:

  • zistíte, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, pokým nedôjde k overeniu ich správnosti,
  • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, ale vy nesúhlasíte s ich vymazaním a požadujete len obmedzenie spracúvania Vašich údajov,
  • naša spoločnosť už nepotrebuje Vaše údaje, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie, preukázanie alebo obhajovanie Vašich práv,
  • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ neoveríme, či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na Vašu žiadosť môžeme preniesť Vaše osobné údaje aj inej vybranej osobe.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek.

Ako môžete vykonávať Vaše práva

Môžete sa na nás obrátiť s Vašou žiadosťou prostredníctvom elektronickej pošty na adrese mail@pomaks.sk, alebo písomne na adrese: POMAKS s.r.o., Belinského 22, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. O vybavení Vašej žiadosti Vás upovedomíme elektronickou poštou alebo písomne, podľa toho, ako ste nám žiadosť zaslali.

Záverečné ustanovenia

Uvedené zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť odo dňa 25.5.2018. Spoločnosť POMAKS s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto zásady, ak dôjde k zmenám v spracúvaní osobných údajov.