Všeobecné podmienky

Základné ustanovenia

 1. Všeobecné podmienky upravujú vzťah medzi poskytovateľom online kurzov a účastníkom výučbového procesu v súvislosti s absolvovaním online kurzov na portáli pomaks.sk.

 2. Poskytovateľom online kurzov (ďalej len Poskytovateľ) je spoločnosť:

  POMAKS s.r.o.
  Belinského 22
  85101 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 35 712 431

 3. Poskytovateľ poskytuje online vzdelávanie vo forme online kurzov v oblasti manažérskych systémov a ich aplikácie v organizáciách.

 4. Účastníkom výučbového procesu (ďalej len Účastník) je osoba s vytvoreným užívateľským kontom na portáli pomaks.sk, ktorá sa vzdeláva prostredníctvom online kurzov na tomto portáli. Počas výučbového procesu nemôže byť Účastník nahradený inou osobou.

Práva a povinnosti Poskytovateľa a Účastníka počas realizácie štúdia

 1. Účastník je povinný absolvovať online kurz vrátane úspešného vykonania skúšky v lehote stanovenej pre každý online kurz, zverejnenej na portáli pomaks.sk. Tá začína plynúť dňom odoslania oznámenia Účastníkovi e-mailom o prijatí platby za kurz.

 2. Účastník je povinný vykonať priebežné testy a záverečnú skúšku samostatne, bez zastúpenia alebo pomoci ďalších osôb.

 3. Účastníkovi sú k dispozícii 3 termíny záverečnej skúšky. Certifikát za absolvovanie kurzu je možné získať len po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky nanajvýš v treťom termíne.

 4. Účastník je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa v prípade nedostupnosti alebo zlej funkčnosti webových stránok, na ktorých sa vykonáva online kurz.

 5. Poskytovateľ je povinný vykonať nápravu v prípade poruchy alebo nedostupnosti webstránok v najkratšom možnom čase. Po odstránení týchto závad je povinný informovať Účastníka o opätovnej funkčnosti systému. Počas výpadkov alebo nefunkčnosti stránok sa o tento čas predlžuje Účastníkovi lehota pre absolvovanie online kurzu.

 6. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať realizáciu kurzu Účastníkovi v prípade porušenia Všeobecných podmienok.

 7. Poskytovateľ je povinný po úspešnom vykonaní skúšky vyhotoviť pre Účastníka certifikát v papierovej podobe a odoslať ho Účastníkovi poštou na ním zadanú adresu najneskôr do 30 kalendárnych dní. Za vyhotovenie a odoslanie certifikátu Poskytovateľ neúčtuje Účastníkovi žiadne dodatočné poplatky.

Platobné podmienky

 1. Cenník online kurzov je zverejnený na portáli pomaks.sk.

 2. Poskytovateľ sa môže dohodnúť s Účastníkom na zľave z aktuálnej ceny online kurzu. Poskytovateľ nie je oprávnený účtovať Účastníkovi za online kurz cenu vyššiu ako je aktuálne zverejnená cena daného online kurzu.

 3. Účastník uhrádza platbu za kurz v plnej výške po prihlásení sa na online kurz, ešte pred začatím výučbového procesu. Platba sa uhrádza prevodom na bankový účet Poskytovateľa.

Reklamačný poriadok

 1. Účastník má právo v prípade nespokojnosti s online kurzom od kurzu odstúpiť. Ak ešte nedošlo k absolvovaniu prvých troch lekcií takéhoto kurzu, t.j. nebol zatiaľ úspešne vykonaný priebežný test na konci tretej lekcie, má účastník právo na vrátenie plnej výšky sumy zaplatenej za kurz.

Ochrana osobných údajov

Informácie týkajúce sa osobných údajov, ich spracovávaní a ochrane nájde v časti Ochrana osobných údajov.

Autorské práva

 1. Na všetky študijné materiály, ktoré sú súčasťou online kurzov, sa vzťahujú autorské práva.

 2. Účastník je oprávnený prezerať a preberať študijné materiály z portálu pomaks.sk iba pre vlastné študijné účely.

 3. Účastník nie je oprávnený kopírovať, požičiavať, distribuovať alebo zverejňovať študijné materiály bez písomného súhlasu autora materiálov a konateľa POMAKS s.r.o. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky pomaks.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.

Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ a Účastník súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.

 3. Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.