Online kurzy

Systém manažérstva kvality v organizácii - zavedenie a zdokonaľovanie

online kurz

Nasledujúcim testom si môžte nezáväzne overiť Vaše vedomosti z problematiky Systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016. Test pozostáva z 5 otázok. Ku každej z nich vyberáte odpoveď zo 4 možností, pričom vždy len jedna je správna.

1. Certifikát Systému manažérstva kvality sa udeľuje na základe normy(noriem):

STN EN ISO 9001:2016

STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 9004:2010

STN EN ISO 9004:2010

STN EN ISO 9000:2016, STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 9004:2010

2. Požiadavka na udržiavanie Cieľov kvality je obsiahnutá v kapitole:

7 Podpora

5 Vodcovstvo

8 Prevádzka

6 Plánovanie

3. Politika kvality poskytuje rámec pre:

Interný audit SMK

Aplikáciu PDCA cyklu

Nastavenie cieľov kvality

Určenie predmetu SMK

4. Ktoré tvrdenie je nesprávne?

Neaplikovateľnosť požiadaviek ISO 9001 musí organizácia zahrnúť do politiky kvality

Politika kvality obsahuje záväzok na trvalé zlepšovanie SMK

Predmet SMK musí byť udržiavaný ako zdokumentované informácie

Vrcholový manažment zabezpečuje dostupnosť zdrojov pre SMK

5. Riadenie zdokumentovaných informácií je súčasťou kapitoly normy STN EN ISO 9001:2016 číslo:

6

5

4

7